STIHL NYEREMÉNYJÁTÉK

“Vágj hozzánk jó képet! “ Nyereményjáték és Adatkezelési szabályzat
“Vágj hozzánk jó képet!” Nyereményjáték szabályzat és Adatvédelmi tájékoztató
1. A játék szervezője
A „Vágj hozzánk jó képet” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője az “Andreas Stihl Kft.” (székhely: 2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.) a továbbiakban: „Szervező”, az Instagramon nyereményjátékot szervez.
A Szervező megbízottja a Játék lebonyolítására: Clair&Curtis Communication Kft., (székhely: 1024 Budapest, Retek u. 21-27. mfsz.), a továbbiakban: „Lebonyolító”.
2. A Játékban részt vevő személyek
A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18. életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy, valamint a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy törvényes képviselője írásbeli hozzájárulásával (továbbiakban: Játékos).
A Játékban a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
Korlátozottan cselekvőképes nyertes Játékos esetén a nyeremény átvételére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.
A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a Játékszabályzatot.
3. A Játék időtartama:
A Játék 2017.08.12. 10:00 óra és 2017.08.13. 23:59 óra között tart. Ezen időszak utáni időpontban történt válaszadások nem vesznek részt a Játékban.
4. A játék menete
A Játékban való részvételhez a Játékosoknak a Szervező Instagram oldalán (https://www.instagram.com/stihlnemz…), a fent meghatározott időpontban elhelyezett nyereményjáték felhívására a felhívásban szereplő módon le kell fényképezniük magukat STIHL SVERT Kupa témában és megadott hashtaggel feltöltve fotójukat az Instagram oldalukra vehetnek részt a nyereményjátékban.
A posztban megjelenő felhívásra 2017.08.13. napján 23:59 lehet érvényesen képet feltölteni.
Egy Játékos több képet is feltölthet, amennyiben a megadott hashtaget (#stihlzone) használja a játékfelhívásnak megfelelően és a STIHL is megjelenik a fotón, ezen hashtag vagy a STIHL SVERT Kupa kötődés elmulasztása esetén a jelentkezése érvénytelen.
A nyeremények a képeket feltöltő és a #stihlzone hashtaget használó Játékosok között kerülnek kisorsolásra egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal a játék befejezését követően: 2017.08.14. napján 12:00 órakor.
A sorsolás helyszíne: Clair and Curtis Communications Kft., 1024 Budapest, Retek u. 21-27. mfsz.
5. Nyeremények, azok kisorsolása:
Nyertesek száma összesen: 1 fő
Nyeremény: 1 db 15.000 Ft értékű STIHL vásárlási utalvány.
A nyereményekre azon játékosok jogosultak, akik az Instagram csatornájukra a megadott időn belül feltöltenek egy STIHL-hez kapcsolódó fotót a SVERT Kupán és ellátják azt a #stihlzone hashtaggel.
A nyeremények nyertesének kisorsolásával egyidejűleg a Lebonyolító egy darab tartaléknyertest sorsol. Nyeremények készpénzre nem beválthatóak, azok cseréje, átruházása nem lehetséges.
6. Nyeremények átvételével kapcsolatos tudnivalók:
A Lebonyolító a sorsolást követően Instagram kommentben értesíti a nyertest a játék posztja alatt (továbbiakban: Értesítés). Az értesítést követően a Játékosnak 7 naptári napon belül el kell küldenie a bekért adatokat (név, postai cím, e-mail cím, telefonszám) az Instagram-on privát üzenetben. A Játékos tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak megküldésével a személyes adatainak Szervező általi – jelen játékszabályzatban foglaltak szerinti – kezeléséhez hozzájárul, azaz az adatok megküldése önkéntes és feltétel nélküli adatkezelési hozzájárulásának minősül.
A kisorsolt nyertest a Szervező közzéteszi Facebook oldalán is, a nyertes kizárólag komment formájában kerül értesítésre a játékba beküldött fotója alatt.
A jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertes a nyeremény átvételére legkésőbb a sorsolás napját követő 1 hónapon belül jogosult a Lebonyolító székhelyén. A nyeremények átvétele kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján lehetséges. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
A Szervező megtagadhatja a nyeremények átadását, amennyiben a nyertes által megadott adatok pontatlanok, vagy nem valósak.
Amennyiben a nyertes a nyereményért a fent meghatározott időtartamban nem jelentkezik, vagy a nyertes egyéb okból a Játékból kizárásra került, vagy a nyeremény részére történő átadását a Szervező a fentiek szerint megtagadta, illetve a nyeremény számára neki felróható okból nem válik átadhatóvá az erre nyitva álló, jelen szabályzatban meghatározott határidőn belül, úgy a nyertes játékos elesett a nyeremény átvételének lehetőségétől. A Szervező a kizárásról szóló értesítést követően 30 naptári napon túl a reklamáció lehetőségét kizárja.
A nyeremény másra át nem ruházható a meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül átruházásnak. A nyereményhez tartozó SZJA 16% + EHO 22% fizetési kötelezettség a Szervezőt terheli, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik.
6. Adatkezelés
A Játékosok, a Játékban való részvétellel, az Értesítésre küldött válasszal, a személyes adatok megadásával hozzájárulnak, hogy a kisorsolásuk esetén tőlük, mint nyertesektől bekért személyes adatokat (név, postai cím, telefonszám, e-mail cím) a Szervező kereskedelmi ajánlatok és tájékoztatások céljából az említett célokhoz kötötten rögzítse, kezelje és felhasználja, amíg a Játékos törölni nem kéri. De legfeljebb öt (5) éves időtartamig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.
A nyereményjáték nyerteseinek adatait a Szervező kezeli, az adatok feldolgozására a Lebonyolítónak adott megbízást. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor ingyenesen, korlátozásmentesen, indoklás nélkül kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az info@stihl.hu e-mail címre küldött levéllel. Az adatok kezelését a Szervező alkalmazottai útján jogosult végezni, a személyes adatok további személyek részére nem kerülnek átadásra vagy továbbításra. Az adatok feldolgozását Lebonyolító alkalmazottai útján jogosult végezni, a személyes adatok további személyek részére nem kerülnek átadásra vagy továbbításra.
7. Adatvédelem
Szervező a rendszerében tárolt adatokat bizalmasan kezeli.
Az adatok kezelése mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az öt éves időtartam leteltét követően a személyes adatok a Szervező nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor korlátozásmentesen, ingyenesen, indoklás nélkül lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok zárolását, törlését vagy helyesbítését a kapcsolat@stihlnemzedekek.hu e-mail címen.
A törlés, helyesbítés, zárolás és információ-szolgáltatás iránti kérelem teljesítésének határideje a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanap. Szervező és Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok (nyertesek) személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
A Játékost meg illeti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a Szervező a továbbiakban ne keresse meg őt és egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) jelezheti: a kapcsolat@stihlnemzedekek.hu e-mail címen.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését az 5. pontban megjelölt nyeremények átadása előtt kérelmezi.
A Szervező az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette, az adatvédelmi nyilvántartási azonosító: Az azonosító kiállítása folyamatban.
8. Egyéb rendelkezések
Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor visszavonja, valamint, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa vagy visszavonhassa. Ebben az esetben a Stihl Kft. hivatalos Instagram oldalán, nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.
A Játék jelen Játékszabályzata a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/stihlkft) megtalálható a Játék időtartama alatt. Kelt: Budapest,
2017.08.12.
Andreas Stihl Kft.
Szervező